A fast whois, more than whois
3g.tengxunjiandao.cn:9197 Not domain or not supported
3g.tengxunjiandao.cn:9197 Not domain or not supported