A fast whois, more than whois
3g.tengxunjiandao.cn:9705 Not domain or not supported
3g.tengxunjiandao.cn:9705 Not domain or not supported