A fast whois, more than whois
3g.weixinchenkai.cn:9602 Not domain or not supported
3g.weixinchenkai.cn:9602 Not domain or not supported